تست اصطکاک زانوی خرگوش

دستگاه تست اصطکاک خرگوش در تحقیقات پزشکی روی سایش اجزای مفصل زانو حیوانات آزمایش استفاده شده است. در این آزمایش، محقق با تزریق داروهای اکتشافی خود به مفصل زانوی خرگوش آزمایشگاهی و به فعالیت وا داشتن حیوان پروتکل پژوهشی خود را پیش می برد. پس از اتمام پروتکل، خرگوش از قید حیات خارج شده و پاهای آن جدا شده و در دستگاه تست ضریب اصطکاک قرار میگیرند و تاثیر ئاروی تزریقی در مقایسه پارامترهای ارتعاشی زانوهای خرگوش مشخص می گردد.

این دستگاه در سال 1386 به سفارش آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس توسط شرکت پیشرو اندیشه صنعت ساخته شده است.