دستگاه موتور دیزلی

موتور دیزلی
اطلاعات فنی :
بررسی عملکرد موتور دیزلی
مشاهده نسبت هوا به سوخت
استفاده از نیروی موتور در هیترهابه عنوان مصرف کننده
آزمایش های قابل انجام :
محاسبه مصرف ویژه سوخت
محاسبه راندمان حجمی , بازده سوخت
محاسبه گرمای منتقل شده از گازهای خروجی در مبدل حرارتی غیرهمسو
۰۱۱۱ میلیمتر وزن : حدوداً ۰۰۱ کیلوگرم ×۰۱۱× ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : ۰۱۱۱
توضیحات :
این دستگاه شامل یک موتور دیزلی است که دبی هوای ورودی آن توسط اوریفیس و مانومتر اندازه گیری میشود. همچنین دبی
سوخت مصرفی را نیز می توان محاسبه کرد. قدرت خروجی موتور تحت عنوان قدرت ترمزی به ژنراتور منتقل شده و با روشن شدن
هیترها مصرف می شود. دور موتور بر روی پنل برحسب rpm نمایش داده می شود. گازهای خروجی توسط یک مبدل حرارتی
غیرهمسو خنک میشوند.
دستگاه دارای دستورکار, گارانتی و خدمات پس از فروش است.

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد