دستگاه آزمايش خرپا

دستگاه آزمايش خرپا

دستگاه آزمایش خرپا
مشخصات فني دستگاه
-1 تسمه ها
-2 بست ها
ها Strain gauge-3
-4 لودسل ها
-5 لولاهاي بارگذاري
-6 كفه هاي بارگذاري
-7 وزنه ها
-8 نرم افزار
اين دستگاه شامل تسمه هايي است كه با استفاده از بست هايي به هم وصل شده اند. اين بست ها لولاهايي هم دارند كه از آن ها براي قرار
دادن كفة بارگذاري و اعمال بار روي هر پين استفاده مي شود. از لودسل ها هم براي تعيين مقدار نيروهاي تكيه گاهي استفاده مي شود.
نصب شده كه از روي مقدار كرنش، تنش درهر تسمه و عضو معلوم مي شود. strain gauge روي هر تسمه هم يك

 

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد