دستگاه قانون هوك

قانون هوكدستگاه تست قانون هوک
اطلاعات فني:
رفتار الاستيكي فنرهاي كششي تحت بار
وزنه ها : 100 گرم، 200 گرم، 500 گرم، 5كيلوگرم

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد.