آزمایشگاه مقاومت مصالح

دستگاه سیلندر جدار نازک

دستگاه سیلندر جدار نازک8ceb9bdni

دستگاه پیچش پلاستیک

دستگاه پیچش الاستیک8ceb9bdni

 

 

 

 

 

دستگاه دیافراگم8ceb9bdni

دستگاه آزمایش خرپا

دستگاه آزمایش خرپا8ceb9bdni

 

دستگاه تست خزش

 

دستگاه خزش8ceb9bdni

 

دستگاه تست خیز تیر

دستگاه خیز تیر8ceb9bdni

دستگاه کمانش ستون

دستگاه کمانش ستون8ceb9bdni

دستگاه تست کمانش

دستگاه کمانش8ceb9bdni

دستگاه مرکز برش

دستگاه مرکز برش8ceb9bdni

 

دستگاه پیچش مقاطع گرد و چهارگوش8ceb9bdni

دستگاه آزمایش پل معلق

 

دستگاه پل معلق8ceb9bdni

دستگاه تست پل قوسی

دستگاه پل قوسی8ceb9bdni

دستگاه کرنش‌سنج تحقیقاتی

دستگاه کرنش‌سنج تحقیقاتی8ceb9bdni

%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%86%d8%b4

دستگاه کرنش8ceb9bdni

خمش

دستگاه تست خمش8ceb9bdni

دستگاه تست کشش

دستگاه تست کشش8ceb9bdni

دستگاه تست قانون هوک

دستگاه قانون هوک8ceb9bdni

 

دستگاه تست خستگی8ceb9bdni

دستگاه تست ضربه

دستگاه تست ضربه 8ceb9bdni

castigliano

دستگاه تئوری کاستیگلیانو8ceb9bdni

دستگاه ضریب پوآسون

دستگاه ضریب پوآسون8ceb9bdni

دستگاه خمش قاب

دستگاه خمش قاب8ceb9bdni