دستگاه انتقال حرارت آزاد و اجباري

دستگاه انتقال حرارت آزاد و اجباري

 

انتقال حرارت آزاد و اجباري
مشخصات فني
انتقال گرماي همرفتي
كانال هواي مجهز به فن با دور متغير
هيتر با توان مشخص
سرعت هوا :0-10 متر بر ثانيه
مشخصات قابل ثبت از طريق سنسورهاي الكتريكي
آزمايش هاي قابل انجام
انتقال حرارت به روش هاي آزاد و اجباري
انتقال گرما در سطح مقطع ها با شكل هاي صفحه تخت, دسته لوله اي و پره ها
توزيع دما در مبدل حرارتي
تعيين عدد رينولدز و نوسانات
محاسبه ضريب انتقال حرارت , بازده و نرخ انتقال گرما
1200 ميل يمتر وزن : حدوداً 45 كيلوگرم ×350 × ابعاد و وزن: طول * عرض * ارتفاع : 1200
توضيحات
در اين دستگاه آزمايشي ، هوا از طريق كانال تغذيه مي شود و توسط هيتر با شكل هاي مختلف گرم مي شود. براي اين دستگاه ، سه
عنصر قابل تغيير و تعويض موجود مي باشد. براي انجام آزمايش انتقال حرارت اجباري، يك فن تعبيه شده است. دما و سرعت هوا از
طريق سنسورها اندازه گيري مي شوند.
دستگاه داراي دستوركار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال است.