دستگاه جاذب ارتعاشات

جاذب ارتعاشات
اطلاعات فني :
داراي دو تكيه گاه مفصلي و غلتكي داراي الكتروموتور در وسط تير امكان نصب چندين جرم متمركز
آزمايش هاي قابل انجام :
مطالعه چگونگي جذب ارتعاشات در يك سيستم مرتعش اضافه نمودن يك سيستم فرعي با فركانس منطبق بر فركانس تحريك
1000 ميليمتر وزن : حدوداً 55 كيلوگرم ×800 × ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 1800
توضيحات :
دستگاه از يك تيرافقي تشكيل شده است كه از يك طرف تكيه گاه مفصلي و از طرف ديگر تكيه گاه غلتكي دارد. همچنين از يك
الكتروموتور كه بر روي ديسكي با سوراخ خارج از مركز قرار گرفته, در وسط تير نصب شده است كه نتيجه اين چرخش نوسانات
اجباري به صورت سينوسي است. برروي تير امكان نصب چندين جرم متمركز نيزوجود دارد تا بتوان فركانس طبيعي سيستم را در
حالات متفاوت بدست آورد. يك سيستم جاذب ارتعاشات نيز براي دستگاه تعبيه شده كه با نصب آن برروي تير و تغيير طول تير
فرعي (تيرجاذب) و يا تغيير جرم متصل به آن ميتوان سيستم جاذب ارتعاش را براي دورهاي مختلف بكار برد. دستگاه داراي
دستوركار, گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد