دستگاه نيروي گريز از مركز

نيروي گريز از مركز
اطلاعات فني :
بررسي قوانين حاكم بر رفتار جرم هاي درحال چرخش
امكان انتخاب شعاع هاي دوران و وزنه هاي مختلف
قابليت تنظيم سرعت دوران به صورت پيوسته
نمايش دهنده ديجيتال سرعت و نيرو
500 دور بر دقيقه – سرعت دوران : 0
شعاع مسير دوران : 25,50,75,100,125 ميليمتر
آزمايش هاي قابل انجام :
بررسي وابستگي نيروي گريز از مركز به :
– سرعت دوراني
– جرم وزنه ها
– شعاع قرار گرفتن وزنه ها
800 ميليمتر وزن : حدوداً 35 كيلوگرم ×900× ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 1000
توضيحات :
به كمك اين دستگاه مي توان نيروهاي وارد شده به جرم هاي در حال چرخش را مورد مطالعه قرار داد. قسمت اصلي دستگاه يك
بازوي گردان است كه حول محور عمودي توسط يك موتور الكتريكي كوچك به چرخش در مي آيد.
نيروي گريز از مركز اعمال شده، بوسيله يك سيستم اندازه گيري الكترونيكي، اندازه گيري شده و روي نمايش دهنده ديجيتال نمايش
داده مي شود. سرعت دوران موتور قابل تنظيم بوده و توسط يك كنترل كننده دور، كنترل و مقدار آن روي نمايش دهنده ديجيتال
ديگري نشان داده مي شود.
دستگاه داراي دستوركار , گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد