دستگاه شتاب كوريوليس

شتاب كوريوليس
اطلاعات فني :
نمايش نيروهاي ظاهري(كوريوليسي) در يك سيستم مرجع دوار
انحراف جت شعاعي آب به صورت تابعي از سرعت و جهت دوران
قابليت تنظيم سرعت دوران به صورت پيوسته
نمايش دهنده ديجيتالي سرعت دوران
200 دور بر دقيقه – سرعت دوران : 0
آزمايش هاي قابل انجام :
مشاهده نيروي كوريوليس وارد بر يك جت آب در حركت دوراني
بررسي اثر سرعت دوراني بر نيروي كوريوليس
بررسي اثر سرعت و جهت دوران بر نيروي كوريوليس
1200 ميليمتر وزن : حدوداً 25 كيلوگرم × 750× ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 750
توضيحات :
كار اين دستگاه روميزي نشان دادن اثر نيروي كوريوليس وارد بر اجسام در يك سيستم مرجع دوار مي باشد. يك مخزن آب به بازوي
دوار متصل شده است و بازو توسط يك موتور به حركت در آورده مي شود. با استفاده از يك پمپ، جت باريكي از آب در مخزن
توليد مي شود كه در راستاي شعاعي از بيرون به سمت مركز بازوي دوار، پاشيده مي شود.
جت آب به وسيله نيروي كوريوليس كه تابعي ازسرعت دوران تنظيم شده بازو و سرعت خروجي جت است، منحرف مي شود. سرعت
چرخش موتور توسط يك كنترل كننده دور كنترل مي شود و با چرخاندن يك پتانسيومتر دقيق بطور پيوسته قابل تنظيم است. مقدار
سرعت چرخش روي نمايش دهنده ديجيتالي نشان داده مي شود.
دستگاه داراي دستوركار, گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد