آزمایشگاه بتن

میز ویبره بتن

دستگاه سایش نروژی

دستگاه ویکات سیمان

دستگاه تک محوری خاک

دستگاه بار نقطه‌ای سنگ

دستگاه اصطکاک و مقاومت لغزشی آونگی (پاندول)

دستگاه تعیین در صد هوای بتن

دستگاه تعیین خردپذیری مصالح

تجهیزات آزمایش هیدرومتری

آزمایش سیورزجی

آزمایش سایش سرشار

آزمایش ال سی پی سی

دستگاه سه محوری خاک کامل

دستگاه تست یخبندان مصالح

دستگاه تعیین سرعت امواج برشی در خاک توسط المان خمشی کننده