استرو تاکسی دو بازو مدل ماهور

stereo-taxic2-mahoor