استرو تاکسی تک بازو مدل سروش

stereo-taxic-1soroush